Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 4

Tiếp nối sự thành công tại các lần tổ chức trước đó, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 tiếp tục khẳng định ý nghĩa, vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tư tưởng của Đảng; phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

 

Cuộc thi được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì và phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

 

Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài.

 

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được dự thi tối đa 02 tác phẩm dạng viết; gồm 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

 

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được dự thi tối đa 03 tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip, gồm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh), 01 tác phẩm loại hình báo hình và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

 

 

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video clip.

 

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

 

Các tác phẩm dạng viết không được trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí và 25% đối với thể loại Báo. Tác phẩm dự thi không được vi phạm về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi.

 

Các bài viết phải đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống"; luôn khẳng định những cái hay, cái tốt, cái đẹp và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

 

Chủ đề của tác phẩm dự thi sẽ tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng, phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Chủ đề của tác phẩm còn là những nội dung cốt lõi, nội dung mới của các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương khóa XIII năm 2023, 2024, các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản năm 2023; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực.

 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 15/7/2024 (tính theo dấu bưu điện).

 

Về giải thưởng cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả, Ban chỉ đạo cuộc thi sẽ trao 155 giải cho 5 loại hình. Trong đó, 01 giải Đặc biệt cho tất cả các loại hình; Tạp chí và Báo mỗi loại hình sẽ trao 03 giải A, 06 giải B, 10 giải C, 20 giải Khuyến khích.

 

Loại hình Phát thanh, Truyền hình mỗi loại hình có 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C, 10 giải Khuyến khích.

 

Loại hình Video clip, mỗi loại hình có 01 giải A, 02 giải B, 3 giải C, 06 giải Khuyến khích.


Quảng cáo
Thống kê truy cập
Người đang truy cập: 44
Tổng số lượt truy cập: 6171706