Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 05/01, tại Hội trường lớn, Đảng ủy Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đội ngũ Đảng viên toàn đơn vị.

 

TS. Trần Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được TS. Trần Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện quán triệt nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 29-NQ/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Kết luận số 45-KL/TW về "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

 

 Sau hội nghị, Đảng ủy BV yêu cầu các Đảng viên trong toàn Bệnh viện tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ y tế những nội dung, quan điểm cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương.  Đồng thời, liên hệ, vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể ở đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương đảm bảo hiệu quả.

 

 


Quảng cáo
Thống kê truy cập
Người đang truy cập: 42
Tổng số lượt truy cập: 6171625